Dokumenty


GDPR - dokument

<h1>Z&aacute;sady zpracov&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů</h1> <p style="text-align:center"><span style="font-size:20px"><strong>S va&scaron;imi osobn&iacute;mi &uacute;daji vždy zach&aacute;z&iacute;me s respektem a p&eacute;č&iacute;</strong></span></p> <p style="text-align:center">Dobr&yacute; den, jsem Jana Pozlovsk&aacute;, provozovatel tohoto webu. Pokud jste m&yacute;m z&aacute;kazn&iacute;kem, &uacute;častn&iacute;kem m&yacute;ch semin&aacute;řů a dal&scaron;&iacute;ch akc&iacute;, individu&aacute;ln&iacute;ch konzultac&iacute; nebo jste &quot;jen&quot; n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;kem těchto str&aacute;nek, svěřujete mi sv&eacute; osobn&iacute; &uacute;daje. Přečtěte si proto, jak je chr&aacute;n&iacute;m, a jak&aacute; pr&aacute;va m&aacute;te v souvislosti s GDPR (Nař&iacute;zen&iacute; o ochraně osobn&iacute;ch &uacute;dajů).</p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:16px"><strong>Kdo je spr&aacute;vce?</strong></span></p> <p>Spr&aacute;vcem va&scaron;ich osobn&iacute;ch &uacute;dajů je&nbsp;Jana Pozlovsk&aacute;, Pod Harfou 943/36, 190 00 Praha 9, IČ: 64236820<br /> Provozuji webov&eacute; str&aacute;nky&nbsp;www.soham.center, www.centrumzdravehovideni.cz, www.tajemstvibosenskychpyramid.cz, www.pozlovska.net&nbsp; a www.pozlovska.cz&nbsp; a str&aacute;nky www.soham.cz, kter&eacute; patř&iacute; Nadačn&iacute;mu fondu SO&rsquo;HAM (IČ: 06098924), jehož jsem zakladatelkou a předsedkyn&iacute; spr&aacute;vn&iacute; rady. Vůči va&scaron;im osobn&iacute;m &uacute;dajům jsem v&nbsp;pozici spr&aacute;vce: určuji, jak budou osobn&iacute; &uacute;daje zpracov&aacute;v&aacute;ny a za jak&yacute;m &uacute;čelem, po jak dlouhou dobu a vyb&iacute;r&aacute;m př&iacute;padn&eacute; dal&scaron;&iacute; zpracovatele, kteř&iacute; mi se zpracov&aacute;n&iacute;m budou pom&aacute;hat.</p> <p style="text-align:center"><br /> <strong><span style="font-size:16px">Jak mě můžete kontaktovat?</span></strong></p> <p>O n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ky na&scaron;ich webů pečujeme s l&aacute;skou. Pokud budete m&iacute;t jak&eacute;koliv ot&aacute;zky či připom&iacute;nky, kontaktujte mě př&iacute;mo na adrese: jana@soham.center</p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:16px"><strong>Rozsah osobn&iacute;ch &uacute;dajů a &uacute;čel zpracov&aacute;n&iacute;</strong></span></p> <p>Zpracov&aacute;v&aacute;me osobn&iacute; &uacute;daje, kter&eacute; n&aacute;m svěř&iacute;te sami, a to z n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch důvodů (pro naplněn&iacute; těchto &uacute;čelů):</p> <p><strong>Organizace semin&aacute;řů a dal&scaron;&iacute;ch akc&iacute;</strong>,<strong> poskytov&aacute;n&iacute; služeb, plněn&iacute; smlouvy</strong></p> <p>Va&scaron;i e-mailovou adresu a telefon nezbytně potřebujeme k zaji&scaron;těn&iacute; organizace na&scaron;ich semin&aacute;řů a akc&iacute;, abychom s v&aacute;mi mohli komunikovat organizačn&iacute; informace ohlendě akce, na kterou jste se přihl&aacute;sili a tak v&aacute;m dodat perfektn&iacute; službu. V př&iacute;padě n&aacute;kupu zbož&iacute; potřebujeme va&scaron;e kontaktn&iacute; &uacute;daje ke zprocesov&aacute;n&iacute; a dod&aacute;n&iacute; objedn&aacute;vky. U individu&aacute;ln&iacute;ch konzultac&iacute; potřebujeme va&scaron;e kontaktn&iacute; &uacute;daje k tomu, abychom byli ve spojen&iacute; s dod&aacute;n&iacute;m služby.</p> <p>Va&scaron;e kontaktn&iacute; &uacute;daje jsou tak&eacute; potřeba pro zpř&iacute;stupněn&iacute; č&aacute;st&iacute; webu, kter&eacute; jsou jen pro absolventy semin&aacute;řů nebo pro registrovan&eacute; z&aacute;kazn&iacute;ky.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zvl&aacute;&scaron;tn&iacute; kategorie osobn&iacute;ch &uacute;dajů (&bdquo;citliv&eacute;&ldquo; osobn&iacute; &uacute;daje)</strong><br /> V přihl&aacute;&scaron;ce na někter&eacute; na&scaron;e akce, na akc&iacute;ch nebo na individu&aacute;ln&iacute;ch konzultac&iacute;ch někdy potřebujeme i někter&eacute; &uacute;daje o va&scaron;em zdravotn&iacute;m stavu. Tyto &uacute;daje bez va&scaron;eho souhlasu nijak d&aacute;l nezpracov&aacute;v&aacute;me, ani nepřed&aacute;v&aacute;me d&aacute;l 3.stran&aacute;m a slouž&iacute; jen pro poskytnut&iacute; samotn&yacute;ch služeb či zodpovězen&iacute; dotazů.</p> <p><br /> <strong>Veden&iacute; &uacute;četnictv&iacute; </strong></p> <p>Pokud si objedn&aacute;te někter&yacute; produkt či službu z na&scaron;&iacute; nab&iacute;dky, potřebujeme va&scaron;e osobn&iacute; &uacute;daje (fakturačn&iacute; &uacute;daje), abychom vyhověli z&aacute;konn&eacute; povinnosti pro vystavov&aacute;n&iacute; a evidenci daňov&yacute;ch dokladů.</p> <p><br /> <strong>Zas&iacute;l&aacute;n&iacute; inforamčn&iacute; e-mailů - newsletterů </strong></p> <p>Va&scaron;e osobn&iacute; &uacute;daje (e-mail a jm&eacute;no), pohlav&iacute;, jak&eacute; str&aacute;nky na na&scaron;em webu nav&scaron;t&iacute;v&iacute;te a na co klik&aacute;te v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otev&iacute;r&aacute;te, využ&iacute;v&aacute;me za &uacute;čelem př&iacute;m&eacute;ho marketingu - zas&iacute;l&aacute;n&iacute; obchodn&iacute;ch sdělen&iacute;. Jste-li na&scaron;im z&aacute;kazn&iacute;kem, děl&aacute;me tak na z&aacute;kladě tzv. Opr&aacute;vněn&eacute;ho z&aacute;jmu, neboď důvodně předpokl&aacute;d&aacute;me, že v&aacute;s informace o poř&aacute;dan&yacute;ch akc&iacute;ch zaj&iacute;maj&iacute;, a to po dobu 5 led o posledn&iacute; objedn&aacute;vky nebo n&aacute;v&scaron;těvy na někter&eacute; z na&scaron;ich akc&iacute;. &nbsp;<br /> Př&iacute;ležitostně v&aacute;m tak&eacute; ve sv&yacute;ch informačn&iacute;ch e-mailech mohu doporučit akce spř&aacute;telen&yacute;ch organizac&iacute;, pokud si budu myslet, že by v&aacute;s mohly zaj&iacute;mat.<br /> Pokud nem&aacute;te z&aacute;jem dost&aacute;vat informace o akc&iacute;ch, můžete se kdykoliv odhl&aacute;sit, stač&iacute;, když mi na zaslan&yacute; e-mail odpov&iacute;te a j&aacute; v&aacute;s z datab&aacute;ze vyřad&iacute;m. &nbsp;</p> <p><br /> <strong>fotografick&aacute; dokumentace, reference</strong>&nbsp;- z někter&yacute;ch živ&yacute;ch akc&iacute;&nbsp;</p> <p>Na někter&yacute;ch na&scaron;ich živ&yacute;ch akc&iacute;ch&nbsp; pořizujeme fotografickou dokumentaci či video z&aacute;znam. Fotografie použ&iacute;v&aacute;me v propagačn&iacute;ch materi&aacute;lech, předev&scaron;&iacute;m na webu a Facebooku. U těchto materi&aacute;lů nikdy nenajdete jm&eacute;na &uacute;častn&iacute;ků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na z&aacute;kladě souhlasu. Pokud byste na z&aacute;znamech nechtěli b&yacute;t, dejte n&aacute;m vědět na na&scaron;ich kontaktn&iacute;ch &uacute;daj&iacute;ch před poř&aacute;d&aacute;n&iacute;m živ&eacute; akce. Nebo př&iacute;mo na akci u registrace.</p> <p><br /> Va&scaron;e osobn&iacute; &uacute;daje si ponech&aacute;v&aacute;me po dobu běhu promlčec&iacute;ch lhůt, pokud z&aacute;kon nestanov&iacute; del&scaron;&iacute; dobu k jejich uchov&aacute;n&iacute; nebo jsme v konkr&eacute;tn&iacute;ch př&iacute;padech neuvedli jinak.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Před&aacute;v&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů 3. stran&aacute;m</strong></span></p> <p>K va&scaron;im osobn&iacute;m &uacute;dajům maj&iacute; př&iacute;stup na&scaron;i zaměstnanci a spolupracovn&iacute;ci, kteř&iacute; jsou v&aacute;z&aacute;ni mlčenlivost&iacute; a pro&scaron;koleni v&nbsp;oblasti bezpečnosti zpracov&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů.</p> <p><br /> Vět&scaron;inu zpracovatelsk&yacute;ch operac&iacute; zvl&aacute;d&aacute;me sami a nepotřebujeme k&nbsp;nim 3.&nbsp;strany.</p> <p><br /> Pro zaji&scaron;těn&iacute; někter&yacute;ch konkr&eacute;tn&iacute;ch zpracovatelsk&yacute;ch operac&iacute;, kter&eacute; nedok&aacute;žeme zajistit vlastn&iacute;mi silami, využ&iacute;v&aacute;me služeb a aplikac&iacute; zpracovatelů, kteř&iacute; se na dan&eacute; zpracov&aacute;n&iacute; specializuj&iacute; a jsou v&nbsp;souladu s&nbsp;GDPR.</p> <p><br /> Jsou to posyktovatel&eacute; n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch platforem a služeb:<br /> <br /> Univesal Smart Solutions s.r.o. (IČ: 01442023) - hosting webu.a provozovatel aplikace na zas&iacute;l&aacute;n&iacute; hromadn&yacute;ch e-mailů<br /> Connect Economic Group s.r.o. (IČ: 29127459) - veden&iacute; &uacute;četnictv&iacute;<br /> Google Analytics&nbsp;- statistiky n&aacute;v&scaron;těvnosti webu<br /> Facebook pixel</p> <p><br /> Je možn&eacute;, že se v&nbsp;budoucnu rozhodneme využ&iacute;t dal&scaron;&iacute; aplikace či zpracovatele, pro usnadněn&iacute; a zkvalitněn&iacute; zpracov&aacute;n&iacute;. Slibujeme v&aacute;m v&scaron;ak, že v&nbsp;takov&eacute;m př&iacute;padě budeme na zpracovatele kl&aacute;st při v&yacute;běru minim&aacute;lně stejn&eacute; n&aacute;roky na zabezpečen&iacute; a kvalitu zpracov&aacute;n&iacute; jako na sebe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Cookies</strong></span></p> <p>Při proch&aacute;zen&iacute; m&yacute;ch webov&yacute;ch str&aacute;nek zaznamen&aacute;v&aacute;m va&scaron;i IP adresu, jak dlouho se na str&aacute;nce zdrž&iacute;te a ze kter&eacute; str&aacute;nky přich&aacute;z&iacute;te. Použ&iacute;v&aacute;n&iacute; cookies pro měřen&iacute; n&aacute;v&scaron;těvnosti webu a přizpůsoben&iacute; zobrazen&iacute; webov&yacute;ch str&aacute;nek vn&iacute;m&aacute;m jako svůj opr&aacute;vněn&yacute; z&aacute;jem spr&aacute;vce, neboť věř&iacute;m, že d&iacute;ky tomu v&aacute;m můžeme nab&iacute;dnout je&scaron;tě lep&scaron;&iacute; služby.<br /> Cookies pro c&iacute;len&iacute; reklamy budou zpracov&aacute;v&aacute;ny jen na z&aacute;kladě va&scaron;eho souhlasu.<br /> Moje webov&eacute; str&aacute;nky lze proch&aacute;zet tak&eacute; v režimu, kter&yacute; neumožňuje sb&iacute;r&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů. Použ&iacute;v&aacute;n&iacute; cookies můžete na sv&eacute;m poč&iacute;tači zak&aacute;zat.</p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:16px"><strong>Zabezpečen&iacute; a ochrana osobn&iacute;ch &uacute;dajů</strong></span></p> <p>Chr&aacute;n&iacute;me osobn&iacute; &uacute;daje v maxim&aacute;ln&iacute; možn&eacute; m&iacute;ře pomoc&iacute; modern&iacute;ch technologi&iacute;, kter&eacute; odpov&iacute;daj&iacute; stupni technick&eacute;ho rozvoje. Chr&aacute;n&iacute;me je jako kdyby byli na&scaron;e vlastn&iacute;. Přijali jsme a udržujeme ve&scaron;ker&aacute; možn&aacute; (aktu&aacute;lně zn&aacute;m&aacute;) technick&aacute; a organizačn&iacute; opatřen&iacute;, kter&aacute; zamezuj&iacute; zneužit&iacute;, po&scaron;kozen&iacute; nebo zničen&iacute; va&scaron;ich osobn&iacute;ch &uacute;dajů.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Před&aacute;v&aacute;n&iacute; dat mimo EU</strong></span></p> <p>Data zpracov&aacute;v&aacute;me v&yacute;hradně v Evropsk&eacute; unii nebo v zem&iacute;ch, kter&eacute; zaji&scaron;ťuj&iacute; odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; &uacute;roveň ochrany na z&aacute;kladě rozhodnut&iacute; Evropsk&eacute; komise.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Va&scaron;e pr&aacute;va v souvislosti ochranou osobn&iacute;ch &uacute;dajů</strong></span></p> <p>V souvislosti s ochranou osobn&iacute;ch &uacute;dajů m&aacute;te řadu pr&aacute;v. Pokud budete cht&iacute;t někter&eacute;ho z těchto pr&aacute;v využ&iacute;t, pros&iacute;m, kontaktujte n&aacute;s prostřednictv&iacute;m e-mailu: info@soham.center.</p> <p><br /> <strong>M&aacute;te pr&aacute;vo na informace,</strong> kter&eacute; je plněno již touto informačn&iacute; str&aacute;nku se z&aacute;sadami zpracov&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů.</p> <p><br /> D&iacute;ky pr&aacute;vu na př&iacute;stup n&aacute;s můžete kdykoli vyzvat a my v&aacute;m dolož&iacute;me ve lhůtě 30 dn&iacute;, jak&eacute; va&scaron;e osobn&iacute; &uacute;daje zpracov&aacute;v&aacute;me a proč. Prvn&iacute; požadavek je vyř&iacute;zen bezplatně, u dal&scaron;&iacute;ch požadavků si vyhrazujeme pr&aacute;vo &uacute;čtovat n&aacute;klady, kter&eacute; n&aacute;m s požadovan&yacute;m v&yacute;pisem vzniknou.</p> <p><br /> Pokud se u v&aacute;s něco změn&iacute; nebo shled&aacute;te sv&eacute; osobn&iacute; &uacute;daje neaktu&aacute;ln&iacute; nebo ne&uacute;pln&eacute;, <strong>m&aacute;te pr&aacute;vo na doplněn&iacute; a změnu osobn&iacute;ch &uacute;dajů</strong>.</p> <p><strong>Pr&aacute;vo na omezen&iacute; zpracov&aacute;n&iacute;</strong> můžete využ&iacute;t, pokud se domn&iacute;v&aacute;te, že zpracov&aacute;v&aacute;me va&scaron;e nepřesn&eacute; &uacute;daje, domn&iacute;v&aacute;te se, že prov&aacute;d&iacute;me zpracov&aacute;n&iacute; nez&aacute;konně, ale nechcete v&scaron;echny &uacute;daje smazat nebo pokud vznesete n&aacute;mitku proti zpracov&aacute;n&iacute;. Omezit můžete rozsah osobn&iacute;ch &uacute;dajů nebo &uacute;čelů zpracov&aacute;n&iacute;. (Např. odhl&aacute;&scaron;en&iacute;m z newsletteru omezujete &uacute;čel zpracov&aacute;n&iacute; pro zas&iacute;l&aacute;n&iacute; obchodn&iacute;ch sdělen&iacute;.)</p> <p><br /> <strong>Pr&aacute;vo na přenositelnost</strong><br /> Pokud byste chtěli sv&eacute; osobn&iacute; &uacute;daje vz&iacute;t a přen&eacute;st k někomu jin&eacute;mu, budeme postupovat stejně jako při využit&iacute; pr&aacute;va na př&iacute;stup - jen s t&iacute;m rozd&iacute;lem, že v&aacute;m informace dod&aacute;me ve strojově čiteln&eacute; podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dn&iacute;.</p> <p><br /> <strong>Pr&aacute;vo na v&yacute;maz (b&yacute;t zapomenut) </strong><br /> Va&scaron;&iacute;m dal&scaron;&iacute;m pr&aacute;vem je pr&aacute;vo na v&yacute;maz (b&yacute;t zapomenut). Nechceme na v&aacute;s zapomenout, ale pokud si to budete př&aacute;t, m&aacute;te na to pr&aacute;vo. V takov&eacute;m př&iacute;padě vymažeme ve&scaron;ker&eacute; va&scaron;e osobn&iacute; &uacute;daje ze syst&eacute;mu i ze syst&eacute;mu v&scaron;ech d&iacute;lč&iacute;ch zpracovatelů a z&aacute;loh. Na zaji&scaron;těn&iacute; pr&aacute;va na v&yacute;maz potřebujeme 30 dn&iacute;.</p> <p><br /> V někter&yacute;ch př&iacute;padech jsme v&aacute;z&aacute;ni z&aacute;konnou povinnost&iacute;, a např. mus&iacute;me evidovat vystaven&eacute; daňov&eacute; doklady po lhůtu stanovenou z&aacute;konem. V tomto př&iacute;padě tedy smažeme v&scaron;echny takov&eacute; osobn&iacute; &uacute;daje, kter&eacute; nejsou v&aacute;z&aacute;ny jin&yacute;m z&aacute;konem. O dokončen&iacute; v&yacute;mazu v&aacute;s budeme informovat na e-mail.</p> <p><br /> <strong>St&iacute;žnost u &Uacute;řadu na ochranu osobn&iacute;ch &uacute;dajů </strong><br /> Pokud m&aacute;te pocit, že s va&scaron;imi &uacute;daji nezach&aacute;z&iacute;me v souladu se z&aacute;konem, m&aacute;te pr&aacute;vo se se svou st&iacute;žnost&iacute; kdykoli obr&aacute;tit na &Uacute;řad pro ochranu osobn&iacute;ch &uacute;dajů. Budeme moc r&aacute;di pokud nejprve budete o tomto podezřen&iacute; informovat n&aacute;s, abychom s t&iacute;m mohli něco udělat a př&iacute;padn&eacute; pochyben&iacute; napravit.</p> <p><br /> Odhl&aacute;&scaron;en&iacute; ze zas&iacute;l&aacute;n&iacute; newsletterů a obchodn&iacute;ch sdělen&iacute; E-maily s inspirac&iacute;, čl&aacute;nky či produkty a službami v&aacute;m zas&iacute;l&aacute;me jste-li n&aacute;&scaron; z&aacute;kazn&iacute;k na z&aacute;kladě na&scaron;eho opr&aacute;vněn&eacute;ho z&aacute;jmu. Odhl&aacute;sit se můžete prostřednictv&iacute;m odhla&scaron;ovac&iacute;ho odkazu v každ&eacute;m e-mailu.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Mlčenlivost</strong></span></p> <p>Dovolujeme si V&aacute;s ujistit, že na&scaron;i zaměstnanci, spolupracovn&iacute;ci a zpracovatel&eacute;, kteř&iacute; budou zpracov&aacute;vat Va&scaron;e osobn&iacute; &uacute;daje, jsou povinni zachov&aacute;vat mlčenlivost o osobn&iacute;ch &uacute;daj&iacute;ch a o bezpečnostn&iacute;ch opatřen&iacute;ch, jejichž zveřejněn&iacute; by ohrozilo zabezpečen&iacute; Va&scaron;ich osobn&iacute;ch &uacute;dajů. Bez va&scaron;eho souhlasu nebudou va&scaron;e osobn&iacute; &uacute;daje vyd&aacute;ny ž&aacute;dn&eacute; jin&eacute; třet&iacute; straně.</p> <p><br /> Tyto z&aacute;sady zpracov&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů plat&iacute; od 25.5.2018.</p>